Geen producten (0)

Leveringsvoorwaarden

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op internet te raadplegen via http://www.de-theorie-winkel.nl/voorwaarden.html  Op verzoek zenden wij u een exemplaar via e-mail toe.

 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 • 2.0 De koopovereenkomst tussen de-theorie-winkel en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail aan de klant is verstuurd. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief de BTW en exclusief de verzendkosten. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger zelf aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

 • 3.0 Alle aanbiedingen van de-theorie-winkel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden, of kunt u de bestelling kosteloos annuleren.

 • 4.0 De-theorie-winkel heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, en om eventuele type- en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling kosteloos te annuleren.

 • 5.0 Betaling vindt plaats d.mv. iDeal of overschrijving vooraf.

 • 6.0 Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mail adres, en de wijze van betaling. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

 • 7.0 De-theorie-winkel zal er voor zorg dragen dat alle bestelde producten, mits op voorraad binnen 3 werkdagen, na betaling te hebben ontvangen, bij u worden afgeleverd. Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterste levertijd. De-theorie-winkel hanteert een maximale levertijd van 14 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 14 dagen worden geleverd heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.

  De-theorie-winkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd. Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.

 • 8.0 Artikelen worden verzonden via Post.nl als de betaling ontvangen is. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per mail aan de klant.

 • 9.0 Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling, dient u binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven door contact op te nemen d.m.v. e-mail: info@de-theorie-winkel.nl

 • 10.0 Beleid inzake retourzendingen:U kunt uw order binnen de wettelijke termijn van 14 dagen annuleren en retourneren wanneer het artikel niet aan u verwachtingen voldoet. Indien u binnen deze gestelde periode het artikel niet heeft teruggezonden is de koop gesloten. Retourzendingen na deze periode zullen dan ook door de-theorie-winkel niet meer worden geaccepteerd. De bestelling kan uitsluitend geretourneerd worden wanneer de verpakking van het artikel onaangebroken is en het produkt volledig ongebruikt is. Verzendkosten bij retourneren kunnen niet bij de-theorie-winkel worden geclaimd (deze zijn voor rekening van de klant). Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wij kunnen artikelen die gebruikt of beschadigd zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.Wij raden u aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. De-theorie-winkel is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten tijdens de verzending.

       Retouren dienen vooraf altijd aangemeld te worden per e-mail o.v.v. het bestel kenmerk: info@de-theorie-winkel.nl

       Desgewenst kunnen retouren ook aangeboden worden op ons vestigingsadres: Klingerbergsingel 197 te Venlo

 • 11.0 Software artikelen worden niet retour genomen, tenzij deze nog in een ongeopende originele verpakking zitten.

 • 12.0 Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 13.0 Toepasselijk recht en bevoegd rechter.

  • 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  • 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 • 14.0 Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van de-theorie-winkel totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

 • 15.0 Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk indien en voor zover wij onze afspraken niet kunnen nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak evenals elke omstandigheid buiten onze invloedssfeer gelegen, die wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden voorzien. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geval van overmacht zijn wij gehouden de opdrachtgever in kennis te stellen betreffende de vertraging in de levering onder vermelding dat deze vertraging veroorzaakt is onder invloed van overmacht. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken inzake schade.

 • 16.0 Indien een artikel bij aankomst beschadigd is, (geen transportschade) dan moet u het betreffende artikel in de originele staat met verpakking, met een begeleidende brief en aankoop factuur binnen 5 werkdagen retourneren aan de-theorie-winkel. Na het ontvangen van het artikel krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg worden omgeruild, of het aankoopbedrag teruggestort worden binnen 10 dagen.

 • 17.0 Indien u in gebreke bent is de-theorie-winkel gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.